javascript - javascript - 在三元运算符中使用OR

我有一个简单的三元运算符,在这里我想用两个不同的字符串返回 null 。


this.props.sportType === 'tennis' || 'soccer'? null : <li onClick={this.props.onClick} className={styles.menuItem}>N/A</li>但不幸的是,这并不是很有效。 如何在三元运算符中正确使用 ||?

谢谢) !

时间:

用第二个值重复比较


this.props.sportType === 'tennis' || this.props.sportType === 'soccer'


?.. .使用 array 并查看 sportType 是否包含在其中:


['tennis', 'soccer'].includes(this.props.sportType)


? null


: <li onClick={this.props.onClick} className={styles.menuItem}>Sport</li>( 也可以更长地缩进表达式)

与在if语句中一样,您需要将"soccer "字符串与之比较


this.props.sportType === 'tennis' || this.props.sportType === 'soccer'? null : <li onClick={this.props.onClick} className={styles.menuItem}>N/A</li>你可以使用 正规表达式


/^tennis|soccer$/.test(this.props.sportType)? null : <li onClick={this.props.onClick} className={styles.menuItem}>N/A</li>...